» Goede prijs/kwaliteit         » Uitgebreid assortiment         » Persoonlijk advies         » Bezorging door heel Nederland & België         » Ruime ervaring        » Reacties van klanten      

Voorwaarden

Art 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met leveringen van en werkzaamheden verricht door BMH ADVIES. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door BMH ADVIES schriftelijk zijn bevestigd.
1.2 Door met BMH ADVIES een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door BMH ADVIES gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
1.3 Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.
Art 2 Algemeen
2.1 Onder de wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; ieders rechts- of natuurlijk persoon, die met BMH ADVIES, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gematigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
2.2 Elke tussen BMH ADVIES en wederpartij afgesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend
2.3 Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor BMH ADVIES zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van BMH ADVIES onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zouden kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden voorzien.
2.4 Bedingen, op grond waarvan BMH ADVIES een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of prijs der te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud, zijn onverbindend.
2.55 Indien een overeenkomst met meerdere opdrachtgevers samen wordt gesloten, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk terzake alle uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Art 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle door BMH ADVIES gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
3.2 BMH ADVIES heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
3.3 Bestellingen van goederen worden aangenomen op basis van het model en uitvoering zoals beschikbaar op de dag van levering.
3.4 Opgaven van gewichten, afmetingen en andere specificaties terzake het desbetreffende artikel worden door BMH ADVIES opgegeven bij benadering en zonder enige verbintenis. Een dergelijke opgave kan de wederpartij in geen geval reden tot ontbinding van de overeenkomst dan wel tot het eisen van enige schadevergoeding.
Art 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 BMH ADVIES is aan haar schriftelijke aanbieding en aan door wederpartij aan BMH ADVIES gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer BMH ADVIES de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
4.2 Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens BMH ADVIES door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door BMH ADVIES en wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
4.3 In geval de wederpartij naar oordeel van BMH ADVIES niet voldoende kredietwaardig blijkt voor nakoming van de overeenkomst, is BMH ADVIES gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan BMH ADVIES krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
Art 5 Prijzen en tarieven
5.1 Alle door BMH ADVIES gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
5.2 Prijzen van BMH ADVIES zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft BMH ADVIES het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
5.3 De door BMH ADVIES vermelde prijzen zijn steeds exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BMH ADVIES is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.
Art 6 Levering
6.1 Levering geschiedt ten huize of aan magazijn van BMH ADVIES, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van BMH ADVIES verlaten. Vanaf het moment van levering zijn goederen voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien laatstgenoemde BMH ADVIES heeft verzocht, voor het vervoer van de goederen zorg te dragen.
6.3 Het gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, om niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Art 7 Opslag
7.1 Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de goederen afneemt en/of de wederpartij de goederen weigert, kan BMH ADVIES de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van de kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan.
7.2 Door de sub 1 genoemde opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.
Art 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is BMH ADVIES gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overige alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van BMH ADVIES kan worden gevergd.
8.2 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast BMH ADVIES ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft BMH ADVIES recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
8.3 Indien overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, het zij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder de verplichting al hetgeen hem reeds was geleverd naar BMH ADVIES terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Art 9 Aansprakelijkheid
9.1 BMH ADVIES is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van BMH ADVIES, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
Art 10 Reclames
10.1 Onder reclames dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake van de hoedanigheid ener leverantie.
10.2 Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting, kleur, maat. Etc. kunnen geen grond voor reclame opleveren.
10.3 De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, incl. de verpakkingen, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van BMH ADVIES dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
10.4 Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door de wederpartij op de aflever bon en/of factuur te worden vermeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames dien aangaande worden dan niet meer in behandeling genomen.
10.5 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reclameadvies, wat een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen 6 dagen na de levering in het bezit van BMH ADVIES is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
10.6 In geval van een gerechtvaardigde reclame is BMH ADVIES zulks naar keuze, verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen of te herstellen, dan wel aan de wederpartij aan billijke korting toe te kennen, zonder dat BMH ADVIES aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden schade.
10.7 Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijde goederen niet opgeschort.
Art 11 Garantie
11.1 BMH ADVIES staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen.
11.2 Garantie voor door BMH ADVIES elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.
11.3 Garantie aanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken goederen. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de BMH ADVIES geleverde goederen, valt buiten de garantie.
11.4 Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij gebruik van de goederen de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
11.5 Indien reparatie of wijziging aan het geleverde door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent BMH ADVIES geen garantieaanspraken.
11.6 Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt BMH ADVIES als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.
Art 12 Reparatie en onderhoud
12.1 Reparatie en onderhoud van de BMH ADVIES geleverde goederen wordt uitgevoerd met inachtneming van de elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste weten en kunnen.
Art 13 Betaling
13.1 Alle betalingen uit hoofde van deze overeenkomst aan BMH ADVIES dienen bij aflevering te worden voldaan of indien anders is overeengekomen geschiedt de betaling volgens afspraak. Betalingsafspraken staan vermeld in bevestiging, en deze is ondertekend door opdrachtgever.
13.2 Alle betalingen dienen zonder kortingen en /of schuldvergelijkingen of andere hoe ook genaamde compensaties te geschieden op de door BMH ADVIES facturen genoemde bankrekeningen.
13.3 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de daarvoor overeengekomen termijn, dan is wederpartij verplicht vanaf de vervaldatum een vergoeding wegens vertragingsrente te voldoen gelijk aan 2% cumulatief per maand van het totale bedrag van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een gehele maand.
13.4 BMH ADVIES is gerechtigd om bij uitblijven van tijdige betaling alle kosten in rekening te brengen, welke de invordering van de verschuldigde gelden met zich mee brengt, zoal buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente.
Art 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van BMH ADVIES tot dat deze volledig zijn betaald. De wederpartij is ten volle gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of verwerken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen.
14.2 De wederpartij is verplicht de goederen op eerste aanmaning van BMH ADVIES aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in gevallen, bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan BMH ADVIES terug te geven.
Art 15 Ontbinding
15.1 Onverminderd de BMH ADVIES verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarde bepaalde, kan
BMH ADVIES een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder echtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
Art 16 Geschillen
16.1 Op alle door BMH ADVIES gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.2 Indien de wederpartij in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil, aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uit voering van de overeenkomst als ook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiend uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin BMH ADVIES is gevestigd.
16.3 Indien de wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van ieder andere of hogere rechterlijke macht worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Instituut.

Veilig betalen


Volg ons ook op: