Persoonlijk advies Ontstaan uit jarenlange ervaring Goede prijs/ kwaliteit Klusadvies Galerij

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VakantiehuisRenovatie.nl

Wij adviseren je voordat je een bestelling bij VakantiehuisRenovatie.nl plaatst, de Algemene voorwaarden goed door te lezen.
Mocht je hier vragen over hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen, bij voorkeur per e-mail .

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaanbaar onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep van bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2. Ondernemer: de natuurlijke of natuurlijke producten en/of diensten op afstand aan consumenten;

3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afname in de tijd is gespreid;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument van ondernemer in staat is om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die begint op een manier die van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: termijn de waarbinnen de consument kan maken van zijn herroepingsrecht;

7. Dag: kalenderdag;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gemaakt wordt van één van meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en beginnen met dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: BMH Ingenieurs- & adviesbureau hodn VakantiehuisRenovatie.nl
Adres: Australiëweg 22K
Postcode: 4561 PD
Plaats: Hulst
Telefoon: 0114-700 205
E-mail: info@vakantiehuisrenovatie.nl
KvK-nummer 67642535
Btw nr. NL002342134B34


ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VakantiehuisRenovatie.nl en op elke tot stand overeenkomst op afstand tussen VakantiehuisRenovatie.nl en consument.

2. toepassing van de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal eerst de algemene voorwaarden worden gesloten bij de algemene voorwaarden bij te zien en zijn op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk vernieuwd worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, lid kan in de overeenkomst van op afstand gesloten, de tekst van de vorige algemene voorwaarden langs de algemene voorwaarden langs de afstand aan de consument ter beschikking worden gesteld op de wijze waarop deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op welke manier van de algemene consument langs elektronische weg kan worden opgenomen en dat deze op verzoek van de langs elektronische weg of op andere verwijderd worden toegezonden .

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde geval van toepassing en kan de consument zich in het geval van universele algemene voorwaarden beroepsen op de toepassing bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van het aanbod van het aanbod mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een juiste weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Daar waar het natuurlijke producten kunnen deze afwijkingen in afmeting, vorm en/of kleur. Kennelijke heten van onrechtmatige fouten in het aanbod van binden de ondernemer niet

2. Elk aanbod voorziene informatie, dat voor de duidelijkheid is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de verbondenheid van het aanbod zijn. Dit betreft in het bijzonder:
» de prijs inclusief belastingen;
» de kosten van aflevering;
» de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen nodig zijn;
» het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
» de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
» de termijn voor vooruitlopend van het aanbod, de termijn waar binnenRenovatie.nl de prijs vooruit;
» de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
» van de overeenkomst over de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
» de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst ingevoerde gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

ARTIKEL 5 - De overeenkomstbehoud

1. De overeenkomst, onder voorbehoud 4, tot stand door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

2. Het aanbod langs elektronische weg dient te vermijden. Zolang de ontvangst van deze overeenkomst niet door VakantiehuisRenovatie.nl is bevestigd, kan de overeenkomst de overeenkomst ontbinden.

3. passende technische en maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal VakantiehuisRenovatie.nl passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. VakantiehuisRenovatie.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de verplichting stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. IndienRenovatie.nl op van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij uitgevoerde bestelling van aanvraag te overeenkomst aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Vakantiehuis bij het product van de dienst aan de volgende consument datum deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevens, meesturen:

1] het bezoekadres van de vestiging van VakantiehuisRenovatie.nl waar de consument met klachten terecht kan;
2] de voorwaarden waaronder het gebruik van het herroepingsrecht, wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3] de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4] de in 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij VakantiehuisRenovatie.nl
5] de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst de overeenkomst een duur van meer dan één jaar van van onbepaalde duur is.
6] In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht Bij levering van producten:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft opnieuw 14 dagen om uw product retour te sturen.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd, met dien verstande dat het product terug ontvangen is door VakantiehuisRenovatie.nl of er een gesloten bewijs van compleet terugzending kan worden overlegd.
Alleen de kosten van retourzending van uw adres naar ons zijn voor uw eigen rekening. Indien u slechts een deel van uw bestelling wenst te ontvangen crediteren wij slechts het eenmalige product. De verzendkosten worden in dit geval niet gecrediteerd. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, het product ongeopend en onbeschadigd met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan zal later worden uitgevoerd.
U dient gebruik te maken van het formulier voor herroeping, welke u bij de orderbevestiging is toegezonden hieronder downloaden. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u contact met ons opnemen via info@vakantiehuisrenovatie.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. Click here to Het herroepingsformulier te downloaden

ARTIKEL 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. VakantiehuisRenovatie.nl Kan Het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten for Zover voorzien in het deksel 2.
De uitsluiting Van het herroepingsrecht geldt slechts Indien Ozzlesdogfood.com this Duidelijk in Het aanbod, Althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door hun aard kunnen niet worden teruggezonden.
B. die door VakantiehuisRenovatie.nl tot stand zijn specificaties van de verbruiker;
C. sterven Duidelijk Persoonlijk van Aard are en / of Speciaal voor de Consument Zijn Samengesteld, gefabriceerd van besteld (maatwerk)

ARTIKEL 8 - De prijs

1. Gedurende de in Het aanbod vermelde geldigheidsduur Worden de Prijzen van de Aangeboden products and / of Diensten Niet Verhoogd, Behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

2. In afwijking van het vorige lid kan VakantiehuisRenovatie.nl producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar VakantiehuisRenovatie.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieding. Deze prijzen en het feit dat verband aan prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzending van bezorgkosten. Voor het ontvangen van het aanbod wordt de totaalprijs inclusief verzend- of bezorgkosten via de website gecommuniceerd.

ARTIKEL 9 - Conformiteit en Garantie

1.Renovatie van de overeenkomst. wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien vergunning staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. De afbeeldingen van de producten geven een zo natuurgetrouwe weergave van het product, doch het resultaat kan afwijken in vorm, kleur van afmeting.

2. Een door VakantiehuisRenovatie.nl, fabrikant van geïmporteerde garantie niets af aan de wettelijke rechten en het doen van de consument op grond van de overeenkomst met VakantiehuisRenovatie.nl kan doen gelden.

ARTIKEL 10 - Levering en uitvoering

1. VakantiehuisRenovatie.nl zal de grootst zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering van bezorging geldt het adres dat de consument aan VakantiehuisRenovatie.nl heeft gemaakt.

3. Met deze algemene voorwaarden is overeengekomen in artikel 4 van deze termijn is overeengekomen. Indien de bezorging betalingen verricht, van indien een bestelling niet dan wel uitvoer kan worden uitgevoerd, ontvangen de oorsprong ervan 30 dagen ondergaan. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal VakantiehuisRenovatie.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product verstrekt te zijn, zal VakantiehuisRenovatie.nl zich inspannen om een vervangen artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en oorspronkelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een toekomstige retourzending zijn voor van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gebaseerd bij Holiday home.


ARTIKEL 11 – Betaling

1. De consument kan bij VakantiehuisRenovatie.nl betalen via IDEAL, SOFORT (Duitsland), MR.CASH (Belgie), PIN of contant.

IDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de consument tijdens de bestelling naar de internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de betalingsomgeving van de bank kan de consument de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de consument een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen dat de bestelling is betaald keert de klant terug naar de website van VakantiehuisRenovatie.nl
IDEAL betalingen zijn Vakantiehuis bijRenovatie.nl altijd gratis. Op de speciale betaalpagina ziet u welke extra kosten er zijn verbonden aan de diverse betaalmethoden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is gedaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling van dienst(en betalingen de betalingsverplichtingen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De plicht om onjuiste informatie in de kennisgeving van betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te.

4. In het geval van gevalwanbetaling van de consument heeft de onderneming behoudens wettelijke verplichtingen, het recht om de voorafgaande betaling te doen in rekening te brengen.

5. De persoonsgegevens en/of gegevens die Ozzlesdogfood.com in het kader van bedrijfsactiviteiten verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de geavanceerde gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses
b) de voorkoming, Opsporing en Bestrijding van fraude of onregelmatigheden


ARTIKEL 12 - Bezorg condities

»Bestellingen Worden bij Afwezigheid Niet voor de Deur achtergelaten (tenzij hier Afspraken via are Gemaakt).
» Worden aan de voordeurstellingen afgeleverd, doch uitsluitend op de begane grond.
» Bent u - van een vertegenwoordiger- wordt op de tijd niet aanwezig op het door u vooraf adres dan de bestelling retour genomen.
Vervolgens wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt. Zowel de kosten van de eerste als de volgende levering(en) worden bij u in rekening gebracht.

»De in artikel 12 omstandigheden zijn alleen van toepassing indien er sprake is van bezorging. Voor actuele informatie hieromtrent raadpleeg de website


ARTIKEL 13 – Klachtenregeling

1. De onderneming beschikt over een voldoende besproken procedure en de afhandeling van klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 7 dagen van de onderneming zijn geconstateerd.

3. Bij de termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan een geschil ontstaan voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten een consument zich mede te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen deze producten gratis worden behandeld. Mocht er nog niet tot een oplossing zijn gekomen, heeft een consument de mogelijkheid om klachten te voorkomen Aan het voorleggen van een geschillencommissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de schriftelijk anders vermeld.

7. Indien een klacht gegrond wordt voorbijen door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze van de geleverde producten vervangen vervangen of gerepareerd.


ARTIKEL 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen VakantiehuisRenovatie.nl en de verklaring van deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van